Η εταιρεία αναλαμβάνει την συντήρηση παντός τύπου ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς επίσης και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν δυσλειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση εξαιτίας φθοράς, βλάβης ή απορρύθμισης.
Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, την λίπανση και τον καθαρισμό των εξαρτημάτων. Η σημασία της συντήρησης για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα είναι βαρύνουσα και γι’ αυτό επιβάλλεται και από το ΝΟΜΟ.
Η εταιρεία μας διαθέτει αδειούχους συντηρητές και κατάλληλα συνεργεία που εξασφαλίζουν την μηνιαία προληπτική συντήρηση για τους πελάτες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Σε κάθε πολυώροφη οικοδομή η εγκατάσταση που καθημερινά «δίνει εξετάσεις» είναι ο ανελκυστήρας, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένα μεταφορικό μέσο, και σαν τέτοιο χρειάζεται προσοχή στην κατασκευή του, στην ασφαλή λειτουργία του,  στην επιμελή συντήρησή του και την ασφάλισή του για ζημιές στον ίδιο ή αστική ευθύνη προς τρίτους.  Η εικόνα του και η κατάστασή του χαρακτηρίζει ολόκληρο το κτίριο.

Ο διαχειριστής θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά την κοινή υπουργική απόφαση 1797/2005 για τη νόμιμη αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση ασφαλείας των παλαιών και νέων ανελκυστήρων, να γνωρίζει να εκτελεί τη διαδικασία απεγκλωβισμού ατόμων από το θάλαμο και σε κάθε βλάβη του να καλεί το συνεργείο συντήρησης ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία  (τηλ. 199).

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας-Οικονομικών & ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1797/21.12.2005) θέσπισε σημαντικότατες ρυθμίσεις για την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων στην Ελλάδα. Οι κυριότερες ρυθμίσεις της απόφασης αυτής, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ  Φ.Α΄ 9.2/7543/403,  είναι οι εξής:

  1. Καθορίζεται ο τρόπος καταχώρησης (αδειοδότησης) των παλαιών, νέων αλλά και των έως τώρα ακαταχώρητων ανελκυστήρων σε ειδικό μητρώο που τηρείται στις Νομαρχίες της χώρας.
  2. Καθορίζεται σταδιακά το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του πρώτου περιοδικού ελέγχου κατά κατηγορία ανελκυστήρων, εντός των εξής προθεσμιών:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ολοι οι ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας κλπ. Εως 31.12.08
Ολοι οι ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης Εως 31.12.08
Ανελκυστήρες άνω της 40ετίας (παλαιοί) Εως 31.12.08
Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι άνω της 30ετίας Εως 31.12.08
Ολοι οι υπόλοιποι νεώτεροι ανελκυστήρες. Εως 31.12.08
  1. Καθορίζεται στη συνέχεια το διάστημα εκτέλεσης των περιοδικών ελέγχων ασφαλείας ανελκυστήρων:

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Κτίρια κατοικίας μέχρι 6 στάσεις ανά 6 έτη
Κτίρια κατοικίας με 7 και άνω στάσεις ανά 5 έτη
Επαγγελματικά κτίρια μέχρι 6 στάσεις ανά
Επαγγελματικά κτίρια με 7 και άνω στάσεις ανά
Λοιπά κτίρια δημόσιας/αυξημένης χρήσης ανεξαρτήτως στάσεων ανά έτος

4 Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και διαχειριστών  κτιρίων, των  συντηρητών και επιθεωρητών ανελκυστήρων, η διαδικασία αλλαγής του συνεργείου συντήρησης και οι κυρώσεις για κάθε παράβαση.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται σχέδιο νόμου για την κωδικοποίηση των  ισχυόντων και προτεινομένων προστίμων κατά ιδιοκτητών και  & διαχειριστών κτιρίων με ανελκυστήρα, με το εξής περιεχόμενο:

  1. Επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα για παραβάσεις της Κ.Υ.Α. Φ9.2/29362/1957/8-12-05 των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Χωροταξίας-Δημοσίων Έργων «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμό. 3899/253/Φ9.2/02 Κ.Υ.Α., με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθμό. Φ9.2/32803/1308/97 Κ.Υ.Α., σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων», ως ακολούθως:

α) Πρόστιμο 50.000 ευρώ για «εγκατάσταση-θέση σε λειτουργία ανελκυστήρων, που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. Φ9.2/32803/1308/97».

δ) Πρόστιμο 15.000 ευρώ για «μη υποβολή της δήλωσης “ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ”, για την ηλεκτροδότηση προς εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών εγκατάστασης και ρύθμισης των ανελκυστήρων» και για «τη μη χορήγηση, προσωρινά, ρεύματος από το Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος».

ε) Πρόστιμο 20.000 ευρώ, για «μη υποβολή από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπο τους, της αίτησης καταχώρησης στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. για το Μητρώο των ανελκυστήρων, μαζί με τον τεχνικό φάκελο με τα νόμιμα δικαιολογητικά» και για «την περίπτωση διαπίστωσης κατά την καταχώρηση, παραβάσεων ή παρεκκλίσεων από τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας Κ.Υ.Α.».

Το παραπάνω (ε) χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 3 της παρούσας Κ.Υ.Α.

ιβ) Πρόστιμο 10.000 ευρώ, για τη «μη τήρηση από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 3 και 4 του άρθρου 8 της εν λόγω Κ.Υ.Α.».

Το παραπάνω (ιβ) πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 8 της ως άνω Κ.Υ.Α.

ιδ) Πρόστιμο 10.000 ευρώ, για την περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπός τους, μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου, δεν υποβάλλει αίτηση εντός 60 ημερών, για την ανανέωση της πράξης καταχώρησης του ανελκυστήρα, στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. Το ως άνω (ιδ) πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Προϊστάμενου της αρμόδιας Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της εν λόγω Κ.Υ.Α.

ιε) Πρόστιμο 50.000 ευρώ, για την περίπτωση μη εφαρμογής της απόφασης της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. για διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα και για την περίπτωση μη εφαρμογής της απόφασης για επιβολή τεχνικών ή άλλων βελτιώσεων, αναγκαίων για την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων.

ιστ) Πρόστιμο 50.000 ευρώ, σε όποιον εγκαθιστά ή λειτουργεί ή συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επανέλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων της ως άνω Κ.Υ.Α. και της Κ.Υ.Α. Φ9.2/32803/1308/97.

ιθ) Πρόστιμο 1500 ευρώ στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπό τους, που παραλείπει να μεριμνήσει για την ανανέωση καταχώρησης του ανελκυστήρα και στον ιδιοκτήτη που παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση και καταχώρηση του ανελκυστήρα.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων και γενικά τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, μπορούν να τροποποιούνται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες οικονομικές συνθήκες.